Betingelser

Om Opticaal

Opticaal ApS (Opticaal / os / vi) har til hensigt at hjælpe virksomheder inden for optometri-/optikbranchen, med at holde styr på deres kundeaftaler, journalføring, samt andet relevant i denne forbindelse.

Vi udbyder et online journalføringssystem (Applikationen), via opticaal.dk som udelukkende findes i en betalt udgave. Herudover kommer vi til at tilbyde en række tillægsprodukter og tillægsydelser. Ud over Applikationen driver vi opticaal.dk og andre hjemmesider og andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Applikationen. Vores Applikation, Websites, tillægsprodukter og tillægsydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Definitioner

Applikation: Journalføringssystemet Opticaal og valgte tillægsmoduler.

Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal registrerede udmålinger, dato på udmålinger og lignende).

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører Kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, udmålinger og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Disse betingelser er gyldige fra den 1. juni 2022 og erstatter alle tidligere udgaver.

 1. Accept af abonnement og betingelser
  1. Nærværende forretningsbetingelser (Betingelser) tiltrædes ved at underskrive købsaftalen, samt underskrive Databehandleraftalen og gælder mellem Opticaal ApS, CVR-nummer 42982199, Kjeldgårdsgade 3, 9000 Aalborg, DK herefter “Opticaal” og dig som Kunde.
 2. Abonnementsbetingelser for Opticaal
  1. Vores Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er således business to business.
  2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der bliver kunde hos os, garanterer du personligt, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på vegne af virksomheden.
  3. Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.
 3. Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og tillægsydelser
  1. I overensstemmelse med disse Betingelser giver vi dig en ikke-eksklusiv adgang til at anvende vores Applikation. Vores Applikation stilles til rådighed online som "software as a service". Du erhverver ikke vores Applikation eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen, undtagen som software as a service.
  2. Et abonnement kan overdrages til tredjemand, hvis dette ikke er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering. Abonnementet overdrages udelukkende på dine ønsker og skriftlige tilkendegivelse herom. Opticaal vil forlange dokumentation på din identitet inden overdragelse. Et abonnement med ubetalte fakturaer, forfaldende og ikke forefaldende, kan ikke overdrages.
  3. Du indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dine login-detaljer.
  4. Du skal sikre, at vores Applikation ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade vores navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.
 4. Pris og betalingsbetingelser
  1. De gældende priser fremgår til enhver tid på opticaal.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK).
  2. Vi forbeholder os retten til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel via e-mail eller ved opslag på vores hjemmesider.
  3. Betales abonnementet ikke rettidigt, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto efter 14 dage, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.
  4. Abonnementet anses for værende aktivt, indtil Kunden aktivt framelder sig gennem Opticaal support eller har en faktura, der er forfalden med mere end 6 måneder. Opticaal vil fortsætte med at fakturere gennem hele denne periode.
  5. Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Opticaal ApS.
 5. Fortrydelsesret
  1. Applikationen, tillægsprodukter og tillægsydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.
 6. Opsigelse og abonnementsfornyelse
  1. Opsigelse skal ske senest 5 hverdage før en ny abonnementsperiode påbegyndes. Du kan opsige dit abonnement ved at henvende dig til Opticaal support.
  2. Abonnementet fornyes automatisk ved udløbet af abonnementsperioden, medmindre opsigelse har fundet sted.
  3. Du kan til enhver tid kontakte [email protected] for at få slettet din konto. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af dit abonnement.
  4. Hvis en konto opsiges eller slettes i løbet af en abonnementsperiode, er du stadig forpligtet til at betale for Applikationen, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden.
  5. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel.
  6. I tilfælde af et væsentligt brud på disse Betingelser kan Opticaal opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.
 7. Overdragelse
  1. Vi forbeholder os retten til frit at overføre vores rettigheder og forpligtelser til dig til et koncernselskab eller tredjepart. Vi har også brugsret til underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Listen over de underleverandører, som vi bruger til databehandling, kan findes her: opticaal.dk/gdpr/.
 8. Kundens data
  1. Som kunde er du Dataansvarlig, med hensyn til alle personlige oplysninger, der uploades og behandles i Applikationen. Derudover ejer du som Kunde dine egne data i Applikationen. Til disse Betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises for så vidt angår yderligere vilkår og betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
  2. Ved at kontakte Opticaal via [email protected], har du mulighed for at eksportere alle filer, data osv. Du accepterer, at en sådan eksport skal gennemføres af dig, før dit abonnement udløber.
  3. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.
  4. Vi kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og videreudvikle Applikationen, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I tilfælde, hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.
  5. Vi kan give tredjeparter og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.
  6. Oplysninger afledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Konkret skal det nævnes, at Personsoplysninger er anonyme, og vil således på intet tidspunkt kunne identificeres.
  7. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber. For mere information om de betalingsselskaber, som vi anvender, henviser vi til deres vilkår og betingelser.
 9. Kundens adgang til egne data
  1. Du har til enhver tid ret til at modtage dine data fra Opticaal. Dette sker ved skriftlig henvendelse via [email protected]. Opticaal forbeholder sig retten til at videregive dataen i det filformat, som vi har det bedst med. Se databehandleraftalen for mere information.
  2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
  3. Såfremt du ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, påbegynder processen omkring sletning af din data i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering. Du vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet.
 10. Opdateringer og driftsstabilitet
  1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.
 11. Kundens brug af Opticaal
  1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til Applikationen eller med Applikationen eller benytte Applikationen til ulovlige eller ondsindede formål.
 12. Ansvar
  1. Opticaal fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, tjenester eller brug af Applikationen, hvad enten dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab opstået som følge af simpel uagtsomhed.
  2. Opticaal tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud og kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Applikationen. Opticaal er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure.
  3. Opticaal holdes skadesløs for ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar over for tredjeparter, i det omfang det hidrører Kundens brug af Applikationen.
  4. Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.
  5. Brug af Applikationen, herunder bl.a. forslag til indtastning af udmålinger og anden kommunikation med Opticaal skal udelukkende ses som vejledende, brug af foreslag fremstillet af Opticaal er på egen risiko, og Opticaal kan derfor ikke stilles til ansvar herfor.
  6. Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, eller anden form for rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.
  7. Det er Kundens ansvar at informere Opticaal ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR-nr.
  8. Opticaal er ikke ansvarlig for Kundens brug af Opticaals API. Opticaal kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse integrationer.
  9. Opticaal gemmer backup af alle data dagligt og disse backups bliver opbevaret i 9 dage. Alle backup-behov herudover er Kundens eget ansvar.
  10. Det Kundens ansvar at leve op til gældende journalføring- og andet lovgivning for autoriserede sundhedspersoner. Med andre ord er det Kundens ansvar, at brugen af Applikationen sker i overensstemmelse med gældende dansk lov.
  11. Opticaal er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger. Opticaal kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Opticaal ikke holdes ansvarlig for tredjeparts løsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab.
  12. Opticaal tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Opticaals kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende.
  13. Det kan ikke garanteres, at du kan bruge downloadede filer på enhver PC, og brug vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.
  14. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Opticaal at genoprette normal drift hurtigst muligt og uden unødige ophold.
 13. Udvikling, ændringer og opdateringer
  1. Opticaal er berettiget til at gennemføre ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.m.., som Opticaal måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan foretages med eller uden varsel og kan påvirke tjenester, herunder information og data, der uploades til eller leveres af Applikationen.
  2. Kunden har ikke ret til at videreudvikle på produktet, foruden dette gøres i samarbejde med Opticaal.
 14. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
  1. Opticaal har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.
  2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som Kunde.
 15. Salg eller fusion
  1. I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Opticaals forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de beskrevne oplysninger. Dette vil inkludere personoplysninger. I sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Opticaal.
 16. Tvister
  1. Opstår der uenighed mellem Kunden og Opticaal, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aalborg som første instans.
 17. Kontakt

  Opticaal ApS

  CVR-nr. 42982199

  Kjeldgårdsgade 3, 9000 Aalborg, Danmark

  Telefon: 40 51 38 00

  E-mail: [email protected]